הפסדי פנסיה

ראשי >> שירותים >> הפסדי פנסיה

משרדנו עורך בדיקה של הפסדי פנסיה בעקבות טעויות מצד המעסיק.

אקטואר פנסיה בודק את ההפסד שנגרם לעובד כתוצאה מטעויות של המעסיק. הטעויות של המעסיק יכולות לנבוע מסיבות מגוונות, למשל:

1. הפקדות לפי שיעור הפרשה שלא בהתאם לחוק פנסיה חובה או להסכם שנחתם מול המעסיק.

2. אי עדכון השכר הקובע לפנסיה כתוצאה מעלייה בשכר.

3. הפקדות באיחור שלא נזקף בגינן תשואה לעובד.

4. הפקדות על שכר חלקי, במקום על מלוא השכר הפנסיוני.

5. אובדן כיסוי ביטוחי, עקב אי הפקדות או הפקדות באיחור (לאחר קרות אירוע ביטוחי)

בחישוב נלקחים בחשבון אלמנטים רבים, בין היתר: רכיבי השכר השונים, הסכומים שנוכו משכר העובד, שיעור ההפקדה לתגמולים ופיצויים, הפקדות בפועל לקרן הפנסיה/ביטוח המנהלים, התשואה ש"הופסדה" במסלול, דמי הניהול, עלויות א.כ.ע (בביטוח מנהלים), ועוד.

את חוות הדעת ניתן לערוך בזמן שהעובד עדיין פעיל (לפני פרישה), אך אפשר לערוך גם לאחר הפרישה וקבלת הפנסיה, זאת אם העובד מגלה את הטעויות מאוחר.

חוות הדעת כוללת לרוב -

* בדיקה שהסכומים שנוכו משכר העובד הועברו בשלמותם לחשבון הפנסיה שלו

* בדיקה שההפרשות חושבו בהתאם לחוק פנסית חובה ולהסכמים קיבוציים הרלוונטים

* חישוב שווי של רכיבי שכר שלא נכללו בשכר הפנסיוני (המהווה את הבסיס להפרשה)

* במידה שמדובר בהפסד שנובע מאובדן כיסוי ביטוחי, חוות הדעת תכלול את שווי הסכומים שהעובד הפסיד ויפסיד בעתיד.

כל רכיב בחוות הדעת חשוב ובעל השפעה בפני עצמו

 

חוסר בהפקדות עשוי להביא לפגיעה משמעותית בפנסיה ובכיסויים הביטוחיים שנרכשים עבור העובד.
למאמר בנושא הפקדות לפנסיה - לחץ כאן

פנו אלינו

@כל הזכויות שמורות

טלפון: 03-6202922, 052-5449888

פקס: 03-6201772

דואר אלקטרוני: actuar.cpa@gmail.com

רח' דרך זאב ז'בוטינסקי 135, רמת גן